"Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về 5 mặt: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm kỹ năng xã hội. Hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời"